PRIMARIA COMUNEI MALDARESTI

Judetul Valcea

Hotararile autoritatii deliberative

REGISTRE PROIECTE DE HOTARARI

REGISTRE HCL

» HCL nr. 9/23.12.2020 - cu privire la achizitionarea serviciilor juridice de asistenta si reprezentare juridica -
» HCL nr. 8/23.12.2020 - cu privire la aprobarea modificarii Oganigramei, Statului de functii [...] -
» HCL nr. 7/23.12.2020 - cu privire la aprobarea procesului verbal de casare a unor mijloace fixe [...] -
» HCL nr. 6/23.12.2020 - cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul curent [...] -
» HCL nr. 10/23.12.2020 - cu privire la mandatarea reprezentantului comunei Maldaresti [...] -
» HCL nr. 11/23.12.2020 - cu privire la mandatarea reprezentantului comunei Maldaresti [...] -
» HCL nr. 12/23.12.2020 - cu privire la aprobarea prelungirii duratei de realizare a investitiei [...] -
» HCL nr. 27/28.05.2020 - privind aprobarea Organigramei, Statului de functii [...] -
» HCL nr. 28/28.05.2020 - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul curent -
» HCL nr. 29/28.05.2020 - privind aprobarea prelungirii duratei de realizare a investitiei [...] -
» HCL nr. 30/28.05.2020 - privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile iunie-august 2020 -
» Registru pentru evidenta hotararilor adoptate in luna ianuarie 2021 -
» Registru pentru evidenta proiectelor de hotarari ianuarie 2021 -
» HOTĂRÂREA NR. 3 utilizarea excedentului bugetar înregistrat la finele anului 2020 -
» HOTĂRÂREA NR. 4 aprobarea proceselor verbale de evaluare a rezultatelor inventarierii și de scoatere din inventar a unor bunuri aparținând UATC Măldărești și a unităților de sub autoritatea acesteia, pentru anul 2020 -
» HOTĂRÂREA NR. 5 alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni, respectiv februarie-aprilie 2021 -
» HOTĂRÂREA NR. 6 organizarea rețelei școlare din comuna Măldărești, județul Vâlcea, -
» HOTĂRÂREA NR. 7 aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2021, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social -
» HOTĂRÂREA NR. 8 aprobarea Planului de Paza al Comunei Măldărești, județul Vâlcea -
» HOTĂRÂREA NR. 8 aprobarea Planului de Paza al Comunei Măldărești, județul Vâlcea -
» Hotararea nr. 12 cu privire la aprobarea Regulamentului – cadru de utilizare a microbuzelor școlare pentru transportul elevilor -
» Hotararea nr. 13 cu privire la aprobarea traseelor și a consumului de carburant pentru autovehiculele de transport școlari -
» Hotararea nr. 14 cu privire la actualizarea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică -
» Hotararea nr. 15 cu privire la actualizarea componenței Consiliului Comunitar Consultativ de Asistență Socială și Protecția Copilului, -
» Registru HCL martie 2021 -
» Registru HCL februarie 2021 -
» Registru HCL aprilie 2021 -
» HCL nr. 22 din 22 aprilie 2021 - aprobarea bugetului local pe anul 2021 -
» HCL nr. 49 din 13.09.2021 constituire comisie evaluare oferte concesionare teren -
» HCL nr. 23 din 22 aprilie 2021 - aprobarea conturilor de execuție bugetară trimestrul I 2021 -
» HCL nr. 24 din 22 aprilie 2021 - stingerea din evidența contabilă a soldului contului ”Active fixe corporale în curs de execuție” – cont 231 pentru obiectivul de inv -
» Hcl nr. 25 din 22 aprilie 2021 aprobarea cuantumului și numărului burselor ce se vor acorda elevilor in anul scolar 2020-2021 -
» HCL nr. 26 din 22 aprilie 2021 - aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice 2021 -
» HCL nr. 27 din 22 aprilie 2021 - aprobarea și indexarea impozitelor și taxelor locale precum si a taxelor speciale in anul 2022 -
» HCL nr. 28 din 22 aprilie 2021 - modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Statului de personal al aparatului de specialitate al primarului -
» HCL nr. 29 din 22 aprilie 2021 - aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav și a numarului de indemnizații pentru anul 2021 -
» HCL nr. 30 din 22 aprilie 2021 - stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual pe anul 2021 -
» HCL nr. 31 din 22 aprilie 2021 - aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării S.U. -
» HCL nr. 32 din 22 aprilie 2021 - reactualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a CL -
» HCL nr. 33 din 22 aprilie 2021 - alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai-iulie 2021 -
» HCL nr. 34 din 22 aprilie 2021 - schimbarea destinației unei părți din terenul în suprafață de 5072 mp parte din baza materiala a Scolii Gimnaziale -
» HCL nr. 35 din 22 aprilie 2021 - actualizarea indicatorilor tehnico-economici infiintare retea publica de alimentare cu apa -
» HCL nr. 36 din 22 aprilie 2021 - actualizarea indicatorilor tehnico-economici - infiintare retea publica de alimentare cu apa uzata -
» HCL nr. 16 desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor profesioanle ale secretarului general -
» HCL nr. 17 actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Măldărești -
» HCL nr. 18 aprobarea Raportului privind activitatea desfăşurată de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2020 -
» HCL nr. 19 actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor din zona de competență a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al comunei Măldărești -
» HCL nr. 20 aprobarea disponibilizării prin transfer fără plată și vânzarea prin licitație publică a unor autovehiculevehicule -
» HCL nr. 21 aprobarea reactualizării Planului Urbanistic General şi a Regulamentului -
» HCL nr. 37 din 26 mai 2021 - Rectificare buget -
» HCL nr. 38 din 26 mai 2021 - Retragerea comunei Maldaresti din Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si de Canal -
» HCL nr. 39 din 30.06.2021 aprobarea cumpararii unui teren in suparafata de 1687mp in vederea amplasarii unei statii de epurare -
» HCL nr. 40 din 30.06.2021 aprobarea dezmembrarii unui teren in suprafata de 45.113 mp situat in punctul ”Sub Holea” -
» HCL nr. 41 din 30.06.2021 concesionarea prin licitatie a terenului in suprafata de 7.871mp -
» HCL nr. 42 din 30.06.2021 mandatarea reprezentantului comunei Maldaresti in AGA ADI APA Valcea -
» HCL nr. 43 din 30.06.2021 predarea catre MDRAPFE a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii ”Sala de sport” -
» HCL nr. 44 din 30.06.2021 rectificare buget -
» HCL nr. 45 din 31.08.2021 alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile august-octombrie 2021 -
» HCL nr. 46 din 31.08.2021 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul curent -
» HCL nr. 47 din 31.08.2021 aprobarea caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire pentru concesionare teren -
» HCL nr. 48 din 31.08.2021 acordare mandat special reprezentantului UAT in Adunarea Generala a ADI APA Valcea -